Résultats images "Richli, Cybu"

publication 'Visuelle Erklärungen - Untersuchung zum Thema Infografik' (travail de diplôme)

Erich Moser et Cybu Richli dans leur atelier

'Visuelle Erklärungen'

'Visuelle Erklärungen'